REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ
„PROTOKOŁY CHEMIOTERAPII”
(„Regulamin”)

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „PROTOKOŁY
CHEMIOTERAPII”, udostępnianej przez Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
wpisana pod numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25 000 PLN. NIP: 701-
03-57-859; REGON: 146338214 (zwana dalej „Usługodawcą”), określa zasady
świadczenia usług oraz gromadzenia informacji o użytkownikach (zwanych dalej
„Użytkownikami”) w aplikacji mobilnej „PROTOKOŁY CHEMIOTERAPII” o charakterze
edukacyjnym (zwanej dalej „Aplikacją”).